سوالات ریاضی پایه نهم(دی ماه 97)

 

1- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید:2نمره

الف) یک مجموعه سه عضوی دارای  ................. زیر مجموعه است .

ب) اگر A تهی وآنگاه Aاجتماع B برابر است با ..................... .

ج)ازاجتماع مجموعه اعدادگویا واعداد اصم ،مجموعه اعداد .......... حاصلمی شود.

د)حاصلضرب یک عدد گویای غیرصفر دریک عددگنگ همواره عددی ........................ است.

 

2-درستی ونادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.1.5 نمره

الف)مجموعه اعداد طبیعی کوچکتر از یک ،تهی است.(............)

ب)هرعدد گویا یک عدد صحیح است .(.............)

ج)هردو مربع دلخواه متشابهند.(............)

 

3-عدد اعشاری کدامیک از کسرهای مقابل مختوم است؟2نمره

الف)       3/1                        ب)   6/2               ج)  5/4                د)7/2

 

4-کدامیک از اعداد مقابل گویاست؟1نمره

الف)      8/5                         ب)      4                 ج)    3/7          د)هر سه

 

5-درکیسه ای 6توپ آبی ،4توپ سفید و3توپ قرمز وجود دارد ،یک توپ را تصادفی ازکیسه خارج می کنیم .احتمال اینکه :2نمره

الف) توپ آبی نباشد:

ب) توپ قرمز یا آبی باشد:

 

 

6-ثابت کنید درهر مستطیل قطرها باهم بربرند.2نمره

 

 

7-اگر نسبت تشابه دو لوزی 5/3باشد، درصورتی که ضلع لوزی بزرگ 15 سانتی متر باشد، اندازه ی ضلع لوزی کوچک چند سانتی متر است؟2نمره

1)12          2) 10          3) 9          4)  30

 

8-جای خالی را با مجموعه مناسب کامل کنید.1.5نمره

A={4,8,12…44}            زبان ریاضی=…………………………………………………………………

 

9-یک تاس را دو بار می اندازیم. احتمال آنکه مجموع دو عدد رو شده حداقل برابر 11 باشد، چقدر است؟ ( نوشتن مجموعه حالت های ممکن و حالت های مطلوب الزامی است)2نمره

 

10-بین دوعدد 3/4 و 5/7 دو عدد را بنویسید.2نمره

 

11-حاصل عبارتهای زیر را بدون قدرمطلق بنویسید.2نمره

ا5-√3ا=                                 ا2-(15-8)ا=

 

 

 

ارسال دیدگاه برای این مطلب
آرشیور مطالب
آمار وبلاگ
کل مطالب : 7
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 1
بازدیدکنندگان دیروز : 0
بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 0
کل بازدیدکنندگان : 8
کل بازدیدها : 15